แผนการสอนของรายวิชา

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ รูปแบบ
1 16 มกราคม 2565 - Course Introduction
- Assignments and Individual Term Projects
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
2 23 มกราคม 2565 - Epidemiology in Context of Occupation and Environment
- Work, Health and Diseases
- Nature and Health Effects associated with Occ. and Env. Hazards
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
3 30 มกราคม 2565 - Exposure Profile & Exposure-dose Relation บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
4 6 กุมภาพันธ์ 2565 - Occupational & Environmental Biomarkers of Exposure บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
5 13 กุมภาพันธ์ 2565 - Overview of Study Designs in Occ. and Env. Epidemiology
- Descriptive Epidemiology
- Cross-sectional Studies
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
6 20 กุมภาพันธ์ 2565 - Cohort Studies
- Case-control Studies
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
7 27 กุมภาพันธ์ 2565 - Repeated Measures Studies
- Surveillance and Screening Studies
- Connections between Study Designs
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
8 6 มีนาคม 2565 - Research Critical Reviews
- Special Applications of Occ. and Env. Epidemiology
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
9 13 มีนาคม 2565 Mid-term Examination จัดสอบออนไลน์
10 20 มีนาคม 2565 - Methodological Difficulties Issues & Sources of Data
- Basic Considerations for Statistical Analysis in Epidemiology
บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
11 27 มีนาคม 2565 - Work on Term Project ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
ออนไลน์ผ่าน Webex
12* 3 เมษายน 2565
(09.00 – 12.00 น.)
- Presentation of Term Projects & Discussion นำเสนอ อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
13* 3 เมษายน 2565
(13.00 – 16.00 น.)
- Presentation of Term Projects & Discussion (cont.) นำเสนอ อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
14 10 เมษายน 2565
(09.00 – 12.00 น.)
- Injury Epidemiology บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
15 10 เมษายน 2565
(13.00 – 16.00 น.)
- Occupational Stress & Psycho-behavioral Assessment บรรยาย อภิปราย
ออนไลน์ผ่าน Webex
16* 1 พฤษภาคม 2565 Final Examination จัดสอบในห้องเรียน*
    * ดำเนินการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ห้อง 2707 อาคาร 2 ชั้น 7) Updated: 3 มีนาคม 2565


Divider

Copyright© 2022 - Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.