ข้อมูลการติดต่อ

การเข้าพบ :

สถานที่ :

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง 2603)

เวลา :

ตามที่นัดหมาย


ห้องเรียนออนไลน์ :

Cisco Webex :

mahidol.webex.com/meet/wisanti
(Room# 574 478 461)


ช่องทางสื่อสารอื่นๆ :

โทรศัพท์ :

ที่ทำงาน 0 2644 4070 ต่อ 102
มือถือ 082 357 XXXX

E-mail :

wisanti.lhk@mahidol.ac.th

Website :

www.ThaiOSH.net/PHOH652

LINE :

dr.wisanti


Webex

CourseWeb

LINE

Cisco Webex

Course Web

LINE Connect

>> คลิกที่ QR Code เพื่อขยาย <<


Divider

Copyright© 2022 - Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.