แผนการสอนของรายวิชา

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ รูปแบบ
1 11 กรกฎาคม 2565 • แนะนำรายวิชา (Course Introduction)
• ความรู้ทั่วไปด้านการมาตรฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
2* 18 กรกฎาคม 2565 • มาตรฐานระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
3* 1 สิงหาคม 2565 • มาตรฐานระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
4* 2 สิงหาคม 2565 • มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
• มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
5* 8 สิงหาคม 2565 • มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001)
  และแนวทางการตรวจประเมิน
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
6* 15 สิงหาคม 2565 • มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)
• มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO/TIS 26000)
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
7 22 สิงหาคม 2565 สอบกลางภาค (Mid-term Examination) จัดสอบในชั้นเรียน
8* 29 สิงหาคม 2565 • มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (ISO 31000)
• มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
• ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System; IMS)
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
9* 5 กันยายน 2565 • มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
  และสหราชอาณาจักร
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
10* 12 กันยายน 2565 • มาตรฐานเชิงเทคนิควิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ที่ใช้ในประเทศไทย
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
11* 19 กันยายน 2565 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
12* 26 กันยายน 2565 • มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
• การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในแรงงานข้ามชาติ
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
13* 3 ตุลาคม 2565 • ยุทธศาสตร์ นโยบาย และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา
  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
• วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero)
บรรยาย อภิปราย
ในชั้นเรียน
14 10 ตุลาคม 2565
(3 ชั่วโมง)
• นำเสนอรายงานกลุ่ม และการอภิปราย นำเสนอ อภิปราย
ในชั้นเรียน
15 17 ตุลาคม 2565
(3 ชั่วโมง)
• นำเสนอรายงานกลุ่ม และการอภิปราย (ต่อ)
• สรุปประเด็นสำคัญของรายวิชา
นำเสนอ อภิปราย
ในชั้นเรียน
16 31 ตุลาคม 2565 สอบปลายภาค (Final Examination) จัดสอบในชั้นเรียน
     * มีการสอบระหว่างเรียน (Quiz) โดยเป็นคำถามสั้นๆ ผ่าน Google Form
   ** อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
Updated: 1 กรกฎาคม 2565


Divider

Copyright© 2022 – Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.