ประกาศ/เรื่องประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งของรายวิชา :
  • ปรับเปลี่ยนห้องเรียน เป็นห้อง 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 (เฉพาะช่วงเดือน ก.ค. 2565)
  • วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. สลับเป็นเรียนวิชา PHOH 444 แทน (เพื่อชดเชยการหยุดเรียนวันที่ 1 ก.ค.)
  • วันอังคารที่ 2 ส.ค. (บ่าย) นัดเรียนชดเชยรายวิชานี้
  • Assignment #1 - สรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฯ จากสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกงาน

  • เรื่องประชาสัมพันธ์ทั่วไป :
  • แนวทางและมาตรการในการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
  • ระเบียบการใช้ห้องสมุดสารสนเทศด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  • Divider

    Copyright© 2022 – Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.