หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในประเทศ :
 • กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

 • หน่วยงานต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ :
 • ABIH - American Board of Industrial Hygiene (ABIH)
 • American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
 • American Industrial Hygiene Association (AIHA)
 • ASEAN Occupational Safety and Health Network (ASEAN-OSHNET)
 • Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization (APOSHO)
 • Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
 • European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
 • Health and Safety Executive (HSE), UK
 • ILO Occupational Safety and Health Information Centre (ILO-CIS)
 • International Commission on Occupational Health (ICOH)
 • International Occupational Hygiene Association (IOHA)
 • Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA)
 • Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)
 • National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
 • Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
 • Occupational Safety and Health Network (OSH Net)

 • Divider

  Copyright© 2022 – Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.