แผนการสอนของรายวิชา

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน/รูปแบบ
1 16 มกราคม 2565 - Course Introduction
- Assignments and Individual Term Projects
อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
2 23 มกราคม 2565 - Scientific Research & Conceptual Framework
- Research Topics in Occupational Health and Safety
- Priorities, Selection & Clarification
อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
3 30 มกราคม 2565 - Sources of OH&S Information
- Finding & Accessing Research Papers
- Electronic Databases & Search Engines
- Review of Literature
อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
4 6 กุมภาพันธ์ 2565 - Research Design & Approaches
- Objectives and Hypotheses
- Research Variables
- Quantitative & Qualitative Researches
อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
5 13 กุมภาพันธ์ 2565 - Developing a Research Proposal
- Guidelines & Examples
อ.ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
ออนไลน์ผ่าน Webex
6 20 กุมภาพันธ์ 2565 - Collection Methods for Primary Data & Use of Secondary Data
- Guidelines on IH Sampling and Analyses
อ.ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
ออนไลน์ผ่าน Webex
7 27 กุมภาพันธ์ 2565 - Manuscript Preparation, Publication and Presentation of Research อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
8 6 มีนาคม 2565 - Example of Researches in Occupational Health and Safety อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
9 13 มีนาคม 2565 - Preparation for Individual Term Projects อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
10 20 มีนาคม 2565 - Ethics in Human Research
   (จัดอบรมเพิ่มเติมจากคณะฯ ในภายหลัง)
อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
11 27 มีนาคม 2565 - Media & Publication Resources for Preparation of Research Proposals วิทยากรจากห้องสมุด
ออนไลน์ผ่าน Webex
12 17 เมษายน 2565 - Follow-up on Individual Research Proposals and Project Reports อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ออนไลน์ผ่าน Webex
13 23 เมษายน 2565
(09.00 - 12.00 น.)
- Special Topic: Digital Transformation Exponential คุณจรีพร จารุกรสกุล
ออนไลน์ผ่าน Webex
14* 24 เมษายน 2565
(09.00 - 12.00 น.)
- Presentation of Research Proposals อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
อ.ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
นำเสนอในห้องเรียน*
15* 24 เมษายน 2565
(13.00 - 16.00 น.)
- Presentation of Research Proposals (cont.)
- Recaps & Discussions
อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
อ.ดร. ปาจรีย์ กุณฑลบุตร
นำเสนอในห้องเรียน*
16* 1 พฤษภาคม 2565 Final Examination จัดสอบในห้องเรียน*
    * ดำเนินการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ห้อง 2707 อาคาร 2 ชั้น 7) Updated: 18 มีนาคม 2565


Divider

Copyright© 2022 - Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.