หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในประเทศ :
 • คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ระบบ e-Journal ของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง Thai-Journal Citation Index (TCI)
 • ระบบฐานข้อมูล Thai Journals Online (ThaiJO)
 • กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
 • กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
 • สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

 • หน่วยงานต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ :
 • ResearchGate – Professional Network for Scientists and Researchers
 • PubMed – Citations for Biomedical Literature
 • NIOSH – U.S. National Institute for Occupational Safety and Health
 • OSHA – U.S. Occupational Safety and Health Administration
 • EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work
 • HSE – Health and Safety Executive, UK
 • CIS – ILO Occupational Safety and Health Information Centre
 • CCOHS – Canadian Centre for Occupational Health and Safety
 • OSH Net – Gateway for Occupational Safety and Health Resources & Information
 • ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 • ABIH – American Board of Industrial Hygiene
 • AIHA – American Industrial Hygiene Association
 • IOHA – International Occupational Hygiene Association
 • ICOH – International Commission on Occupational Health
 • APOSHO – Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization
 • ASEAN-OSHNET – ASEAN Occupational Safety and Health Network
 • JISHA – Japan Industrial Safety and Health Association
 • KOSHA – Korea Occupational Safety and Health Agency

 • Divider

  Copyright© 2022 - Wisanti Laohaudomchok. All Rights Reserved.