หลักสูตร วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

PHOH643

หลักสูตร ป.โท  ชั้นปี 1  ภาคเรียนที่ 2   ≡   3 (3-0-6) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. วิสันติ  เลาหอุดมโชค
Sc.D. (Occupational Health)
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

วิธีการวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวางแผนงานวิจัย การตั้งปัญหาและสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ การวางรูปแบบของการวิจัย ทั้งในห้องปฏิบัติการ และภาคสนาม วิธีการวิจัยด้านระบาดวิทยาอาชีวอนามัย การแปรผล และการใช้ผลประโยชน์ของผลการวิจัย

Occupational health and safety research methodology, research planning, research question and hypothesis, type of sampling, research design for experiment and field, occupational health epidemiology research, interpretation the results and utilize the findings


PHOH652

หลักสูตร ป.โท  ชั้นปี 1  ภาคเรียนที่ 2   ≡   3 (3-0-6) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. วิสันติ  เลาหอุดมโชค
Sc.D. (Occupational Health)
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

การประยุกต์ความคิดเห็น และหลักการของวิทยาการระบาด ปัญหาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การแพร่กระจายของโรคและอุบัติเหตุเกี่ยวกับอาชีพ ปัจจัย องค์ประกอบของโรคทางอาชีพและอุบัติเหตุ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางอาชีพและปัจจัยเสี่ยงในสถานที่ทำงาน

Application of idea and fundamental of epidemiology, occupational health, safety and environment problems, distribution of occupational disease and accident, factors, component of occupational disease and accidents, the relationship between occupational disease and risk factors in workplaces