หลักสูตร วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

PHOH387

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 3  ภาคเรียนที่ 2   ≡   3 (0-18-9) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ ประยุกต์หลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทขององค์กร ระบุอันตรายต่อความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมการทำงานและเครื่องจักร จัดลำดับความสำคัญของปัญหา เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนโครงการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ปฏิบัติตามแผน ติดตาม และประเมินผลงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุงและการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ โดยใช้เทคนิคการระบุและประเมินอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง ในสถานการณ์จริง

Application of occupational health and safety administration principles, relevant regulations and standards in order to identify occupational safety hazards, prioritise and develop action plan; project planning, project implementation and monitoring, and project evaluation. This safety practice would be held in the factories where machines, equipment and technologies are utilized to enable production/manufacturing processes as well as maintenance and transportation of goods and raw material by applying hazard identification, risk analysis, risk control technique in real situation.

PHOH434

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 1   ≡   2 (2-0-4) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

รศ.ดร. สรา  อาภรณ์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

แนวคิดมูลฐานเกี่ยวกับการยศาสตร์ ระบบการทำงานของมนุษย์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อุปกรณ์การวัดในความสามารถในการทำงาน องค์ประกอบระหว่างคนและเครื่องจักร กลศาสตร์ชีวภาพ การออกแบบงานและสถานที่ทำงาน ความเครียด ความล้า และสุขภาพจิตในการทำงานและจิตวิทยาเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

Fundamental concepts of ergonomics, human working system and working environment, anthropometry and working capacity, control equipment in man-machine system, biomechanics, work and work station design, stress, fatigue and mental health at work and psychology at work for safety


PHOH436

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 1   ≡   2 (2-0-4) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. วิสันติ  เลาหอุดมโชค
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานสากล ในการจัดการที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ รายละเอียดของมาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพ (ISO 9000) มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) มาตรฐานสากลด้านการจัดบริหารความเสี่ยง (ISO 31000) มาตรฐานสากลด้านการประเมินความเสี่ยง (ISO 31010) มาตรฐานสากลด้านการบริหารระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) มาตรฐานสากลด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS 8800 มอก. 18001 มาตรฐานด้านแรงงานชาติและสากล (TIS 18000) และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

Principle of quality management and international management standard used in Thailand and other countries, detail of international standard of quality management (ISO 9000), international standard in environmental management (ISO 14000), international standard for managing risk (ISO 31000), international standard for risk assessment (ISO 31010), international standard for occupational health and safety (ISO 45001), international standard for business continuity (ISO 22301),  British standard in Occupational health and safety (BS 8800) and Thai Industrial Standard 18001, international, national labor standards (TIS 18000) and health impact assessment

เนื้อหารายวิชา:

หลักการ สาระ และแนวทางของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและปลอดภัย ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ครอบคลุมถึง

  • มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้แก่ อนุสัญญาฉบับต่างๆ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  • มาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) เช่น ระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) การบริหารความเสี่ยง (ISO 31000) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ฯลฯ
  • มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร
  • มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานเชิงเทคนิควิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ใช้ในประเทศไทย
  • ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

PHOH444

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 1   ≡   3 (3-0-6) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. สายศรัทธา  นุ่มนวล
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการระบายอากาศที่ใช้ในการควบคุมป้องกันมลพิษทางอากาศ การระบายอากาศแบบธรรมชาติ การระบายอากาศทั่วไป และการระบายอากาศเสียเฉพาะที่ การระบายอากาศในอาคาร สถานที่ในสานักงาน การออกแบบ และการคำนวณระบบระบายอากาศทั่วไป การระบายอากาศเฉพาะที่ ส่วนประกอบของระบบระบายอากาศ หัวดูด ท่อระบายอากาศ พัดลม ระบบขจัดมลพิษทางอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ

Ventilation principles in control and prevention of air pollutants, natural ventilation, general ventilation and local exhaust ventilation, ventilation in building, office, design and calculation of general ventilation system, local exhaust ventilation, ventilation system components, hood, duct, fan, cleaning system of air pollutants, ventilation system testing


PHOH455

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 3  ภาคเรียนที่ 1   ≡   2 (2-0-4) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. ปาจรีย์  กุณฑลบุตร
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

ความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมที่มีอันตรายสูงในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง เหมืองแร่ กิจกรรมที่มีอันตรายรุนแรง การทำงานในที่อับอากาศ การทำงานบนที่สูง งานประดาน้ำ รังสี ฝุ่นระเบิด

Safety at work, safety in high risk industry, manufacturing, transportation, mining high dangerous activities, working in confined space, working at height, diving, radiation, dust explosion


PHOH460

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 1   ≡   3 (3-0-6) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. สายศรัทธา  นุ่มนวล
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

มลพิษทางอากาศ สารมลพิษ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี การแพร่กระจายในบรรยากาศ การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่แหล่งกำเนิด การจัดการและควบคุมทางวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ ห้องตกตะกอนฝุ่น เครื่องไซโคลน หอดูดซับก๊าซและไอ ถุงกรอง การเผาทำลายทิ้ง เครื่องแยกอนุภาคแบบใช้ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสะอาด

Air pollution, chemical transformation, dispertion in the atmosphere, prevention and control air pollution at source, management and engineering control, air pollution control devices, setting chamber, cyclone, wet scrubber, filter, after burn, electrostatic precipitator and clean technology


PHOH461

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 1   ≡   3 (3-0-6) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. ชัชชัย ธนโชคสว่าง
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

หลักการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ อาการและสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ แนวทาง การจัดการเพื่อวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ การป้องกันโรคและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการด้านสุขภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

Principles of occupational diseases; symptoms and causes of occupational diseases; guidelines for administration of occupational diseases diagnosis; prevention and control of occupational diseases; workers’ health promotion and health management in workplaces


PHOH489

หลักสูตร ป.ตรี  ชั้นปี 4  ภาคเรียนที่ 2   ≡   3 (0-18-9) หน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบวิชา:

อ.ดร. วิสันติ เลาหอุดมโชค
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา:

ฝึกปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานอุตสาหกรรม การเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ การประสานงาน การทำงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง การนำเสนอผลงาน การทำโครงการ การประเมินโครงการ

Practice in industries, to acquire knowledge and increase experience, coordination, working with community and individual problem solving, presentation of result, project handling and project assessment.