หมวดวิชานี้จะว่าด้วย การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และความรู้พื้นฐานที่จะใช้เป็นแนวทางการตรวจหรือดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 


   

หมวดวิชานี้จะว่าด้วย เทคโนโลยีความปลอดภัย ซึ่งจะเสนอเนื้อหาสาระว่าด้วยหลักการและเนื้อหาทางวิศวกรรมความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการตรวจหรือดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 


   

หมวดวิชานี้จะว่าด้วย สุขภาพและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักการและเทคนิคทางวิชาการ ในด้านการชี้บ่ง ตรวจ วัด วิเคราะห์ ประเมินอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งจะครอบคลุมการกำหนดแนวทางในการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา ตลอดจนการจัดการเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน