ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Department of Occupational Health and Safety
Faculty of Public Health

เว็บไซต์รายวิชา

รายวิชาที่มี :

Course  

สศออ436 - มาตรฐานระดับชาติและระดับสากลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PHOH436 - National and International Standards on Occupational Health and Safety
(ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1)

Course  

สศออ456 - สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
PHOH456 - Occupational Health and Safety Seminar
(ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1) [ปีการศึกษา 2562]

Course  

สศออ643 - ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคปกติ)
PHOH643 - Research Methodology in Occupational Health and Safety
(ระดับปริญญาโท ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2) [ปีการศึกษา 2561-2562]

Course  

สศออ643 - ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ภาคพิเศษ)
PHOH643 - Research Methodology in Occupational Health and Safety
(ระดับปริญญาโท ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2)

Course  

สศออ652 - วิทยาการระบาดด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)
PHOH652 - Occupational and Environmental Epidemiology
(ระดับปริญญาโท ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2)

Course  

สศออ660 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)
PHOH660 - Advanced Occupational Health and Safety
(ระดับปริญญาเอก ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1)


Divider

Copyright© 2022 – Department of Occupational Health and Safety. All Rights Reserved.